Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wennink Klein Metaal 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, zoals maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten, van Wennink Klein Metaal, hierna te noemen 'WKM'.

1.2 Er kan alleen afgeweken worden van deze voorwaarden voor zover dit schriftelijk door WKM bevestigd is. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij, ook wel 'opdrachtgever' wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 In het geval dat een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. WKM en opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de insteek van deze voorwaarden.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn een beperkte tijd geldig. Een aanbieding die door opdrachtgever aanvaard is, kan door WKM binnen vijf werkdagen na aanvaarding kosteloos worden herroepen.

2.2 Samples en verstrekte gegevens gelden als informatief, waarvan door WKM kan worden afgeweken.

2.3 WKM heeft het recht producten met een afwijkend fabricaat te leveren, indien deze zaken over dezelfde relevante eigenschappen beschikken.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

3.1 De prijzen die worden gehanteerd zijn gebaseerd op levering Ex Works (Incoterms laatste editie), in welke de kosten voor verpakkingen, belastingen, toeslagen en transport separaat worden genoemd, en wanneer aangegeven op het aangegeven adres van de opdrachtgever worden geleverd.

3.2 In het geval de totale kostprijs van WKM na een orderplaatsing met meer dan 2,5% stijgt, heeft WKM het recht om de aangeboden overeenkomst qua prijs te wijzigen, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden.

3.3 De betaling van gefactureerde bedragen door WKM geschiedt op factuur binnen een betalingstermijn van 14 dagen netto.

3.4 WKM heeft te allen tijde het recht vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden die zij aan de opdrachtgever heeft.

3.5 In het geval van het niet betalen, of een betaling buiten de betalingstermijn is de opdrachtgever naast de wettelijk verschuldigde rente ook incassokosten (met een minimum van €75,00, dan wel 15% van het verschuldigde bedrag in het geval van een hoger bedrag) alsmede gerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 4 - Levering en levertijden

4.1 Levering geschiedt volgens DAP (Delivered At Place) op het door opdrachtgever aangegeven adres (Incoterms), tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Tevens zijn deelleveringen toegestaan.

4.2 Aanlevering door de opdrachtgever van materialen voor de realisatie van de gevraagde producten geschiedt volgens DDP (Duty Delivery Paid).

4.3 Onmiddellijk na schriftelijke opdrachtbevestiging door WKM vangt de overeengekomen levertermijn aan, mits de opdrachtgever heeft voldaan aan alle hiertoe gestelde voorwaarden.

4.4 De door WKM opgegeven levertijden zijn een indicatie en mogen niet worden beschouwd als een fatale termijn. Overschrijding van de indicatieve levertijden geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, danwel een vergoeding van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 5 - Eigendomsovergang en voorbehoud 

5.1 Op het moment van levering gaat de eigendom van alle zaken over op de opdrachtgever, behoudens het hieronder in lid 2 gestelde.

5.2 WKM behoudt het eigendom voor alle geleverde zaken tot de volledige koopprijs en het overeengekomen bedrag is voldaan. Opdrachtgever heeft niet het recht om deze zaken te verkopen, verpanden, over te dragen, of rechten aan derden hierop te verlenen. Ongeacht bovenstaande, is het risico vanaf het moment van levering voor opdrachtgever.

5.3 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen, dan wel gegronde vrees bestaat voor niet nakoming van betalingsverplichtingen, is WKM gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

Artikel 6 - Garantie

6.1 WKM garandeert een periode van 6 maanden na levering dat de door haar geleverde producten en verrichte diensten in overeenstemming zijn met de vooraf overeengekomen specificaties.

6.2 Opdrachtgever dient de gebruikelijke ingangscontrole te verrichten bij levering. Beschadigingen, manco's of andere tekortkomingen dienen door opdrachtgever binnen één werkdag schriftelijk te worden gemeld aan WKM, indien WKM in gebreke is gebleven om de producten in goede staat af te leveren.

6.3 Blijken er binnen 6 maanden na levering tekortkomingen te zijn welke niet bij de gebruikelijke ingangscontrole konden worden vastgesteld, dan is WKM gehouden aan het leveren van een nieuw product, producten of diensten, ofwel herstel van de tekortkoming. Deze garantie geldt niet voor aansprakelijkheid voor andere schade welke opdrachtgever heeft geleden in verband met een onvolkomenheid van de geleverde producten en/of diensten.

6.4 In het geval van een nalatige of niet adequate ingangscontrole, dan wel bij verkeerd gebruik van de geleverde zaken vervalt ieder recht op garantie.

6.5 Om aanspraak te maken op garantie, dient opdrachtgever tekortkomingen binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken.

6.6 Is opdrachtgever niet de eindgebruiker van de geleverde producten, dan zijn eventuele kosten die samenhangen met de vervanging voor rekening van de klant, voor zover dit verband houdt met het feit dat de producten zich niet bij de opdrachtgever bevinden.

6.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan om rechten te ontlenen aan adviezen en informatie verstrekt door WKM die geen betrekking hebben op de opdracht.

6.8 In het geval van specifieke gevolgen is garantie uitgesloten:

 • Gebruikelijke slijtage;
 • Onjuist of niet uitgevoerd onderhoud;
 • Onjuist gebruik;
 • Aanpassingen, installatie of montage door opdrachtgever of door derden;

Artikel 7 - Opschorting en ontbinding

7.1 Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de uitvoering van op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst, dan heeft WKM het recht om de uitvoering op te schorten. WKM heeft in dit geval het recht om hieruit resulterende termijnverlengingen en/of prijsverhogingen door te voeren.

7.2 In het geval van gerede twijfel bij WKM aangaande de betalingscapaciteit van opdrachtgever, dan is WKM gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld. WKM heeft het recht om te allen tijde aanvullende zekerheden te eisen.

7.3 Voldoet opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen op grond van bovengenoemde leden, of wanneer (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever van toepassing is, heeft WKM het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat zij enige schadevergoeding te hoeven geven.

7.4 In het geval van overmacht waardoor WKM (tijdelijk) is verhinderd om haar verplichtingen na te komen, is WKM gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten.

7.5 Opdrachtgever en WKM hebben geen recht op vergoeding voor de te lijden of geleden schade als gevolg van een overmachtsituatie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 WKM is te allen tijde beperkt met betrekking tot wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid in haar toerekenbare tekortkomingen en orderwaarde van geleverde producten en/of diensten, welke aanleiding geven voor de betreffende aansprakelijkheid.

8.2 Alle aansprakelijkheid van WKM eindigt 6 maanden na levering van de overeengekomen producten en/of diensten.

8.4 Alle aansprakelijkheid van WKM met betrekking tot, maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsstagnatie, vermindering van goodwill en winstderving is nadrukkelijk uitgesloten.

8.5 Alle aansprakelijkheid voor schade aan of veroorzaakt door opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken is uitgesloten. Opdrachtgever dient hiervoor zelf adequate verzekering te hebben.

8.6 De door WKM bedongen beperkingen en uitsluitingen op het gebied van aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van haar werknemers en door haar ingeschakelde derden.

8.7 WKM wordt door opdrachtgever gevrijwaard van alle aanspraken welke bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen te boven gaan.

8.8 WKM wordt door opdrachtgever voor elke aanspraak van derden gevrijwaard, in verband met het gebruik van door opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen en andere informatie.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom op door WKM verstrekte of geproduceerde zaken wordt behouden door WKM. Alle dragers van intellectueel eigendom worden en/of blijven eigendom van WKM en mogen daartoe niet zonder haar toestemming worden getoond aan derden, gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt. Ook in het geval wanneer aan opdrachtgever kosten zijn berekend voor de vervaardiging of verstrekking hiervan, blijft het intellectueel eigendom van WKM. Opdrachtgever dient deze intellectuele eigendommen op verzoek van WKM te retourneren.

Artikel 10 - Meerwerk

10.1 Indien wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het werk, wordt er meerwerk gerekend in geval van:

 • Een wijziging in specificaties, ontwerp, materialen of bestek;
 • Niet overeenkomende informatie die door opdrachtgever is verstrekt ten opzichte van de realiteit;
 • Een afwijking van meer dan 5% in geschatte hoeveelheden.

10.2 Indien er meerwerk berekend dient te worden, wordt dit berekend op basis van de op dat moment geldende prijsbepalende factoren wanneer er meerwerk wordt uitgevoerd. Opdrachtgever heeft de verplichting om de volledige kosten van het meerwerk op eerste verzoek van WKM te voldoen.

10.3 Alleen na schriftelijke overeenstemming is meerwerk geaccepteerd.

Artikel 11 - Rechten

11.1 Op alle gesloten overeenkomsten en aanbiedingen van WKM is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

11.3 Geschillen die ontstaat naar aanleiding van overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin WKM is gevestigd.

Artikel 12 – Oplevering van het werk

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

 • Als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 • Als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
 • Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 • Als WKM schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

13.5 Als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.